Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

skrzacik
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
skrzacik
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahasandra hasandra
skrzacik
skrzacik
skrzacik
9603 4a50 500

Out for a cruise

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viapotatos potatos
skrzacik
1982 a4ee
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viatea tea
skrzacik
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapotatos potatos
skrzacik
0977 c35c 500
Reposted frompotatos potatos viasummer-vibes summer-vibes
7663 2cfc
Reposted fromlsx lsx viapotatos potatos
skrzacik
1572 0fc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
0591 cd0e 500
Reposted frompotatos potatos

oatbee:

when you see a dog and your heart is like !!!!!!!!!!!!!!!

skrzacik
skrzacik
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 18 2017

0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
skrzacik
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
skrzacik
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl